Absolventi programu jsou lidé, kteří vědí, kým jsou. Díky sebepoznání rozumíte lépe svým vědomým i nevědomým vzorcům chování a umíte s nimi kultivovaně pracovat. V programu získáváte nové dovednosti a návyky, zažíváte velké množství experimentů a v bezpečí zkoušíte překročit vlastní komfortní zónu. Stáváte se  více jistí sámi sebou,  lépe rozumíte tomu proč se chovají jinak druzí lidé a dokážete adekvátně reagovat v interakci s druhými tak, abyste byli sami sebou v souladu a zároveň i dokázali pěstovat dobré vztahy. Leaderem pro druhé se stáváte prostřednictvím rozvoje leadera sami v sobě.  

Více o vzniku programu >>

Empowerment nebo také zplnomocňování vede k rozvoji sebedůvěry, svobody v rozhodování a podpoře soběstačnosti a zodpovědnosti. Domníváme se, že jako takový je empowerment důležitou silou pro spokojený osobní i pracovní život. Proto v 7ep pracujeme s hybnými kvalitami jako je vnitřní síla, motivace, hluboký potenciál a životní záměr. Podporujeme vás v objevování všech těchto aspektů, vnitřních zdrojů a energií a provázíme vás, abyste je uvedli do reálného života.

 

7 ep jsme postavili na pilířích empowermentu a jeho cílem je podporovat v lidech

vnitřní sílu a sebeUVĚDOMĚNÍ a rozvíjet vnitřní leadership.

 

CO MI TO PŘINESE?

obsah programu

a jeho přínosy

JE TO PRO MNE?

 

pro koho je výcvik vhodný, přijetí

JAK TO PROBÍHÁ?

 

metodika programu,

varianty studia

KVALITA

 

garance, lektoři,

certifikace, reference

cíle a obsah programu

 

široké porozumění, otevřenost sebepřesahu a vyššímu smyslu, realizace svého poslání, neutralita a vědomé zaměření pozornosti

schopnost vnímat vzorce chování, intuice, všímavost, vizualizace, imaginace, paměť, sebereflexe,  vědomí si vlastní identity

pravda a autenticita, kreativita a projevení svého potenciálu, schopnost mít záměr a vizi, naslouchání,  vědomá komunikace

schopnost vytvářet a udržovat vztahy, emoční inteligence, soucit, důvěra a empatie, harmonie,  vědomá rovnováha

vyvážené ego a vůle, zdravé sebevědomí a hranice, zodpovědnost, proaktivita a schopnost překonávat překážky, vědomí osobní síly

schopnost změny, zdravé hranice, schopnost zažívat potěšení, péče o sebe a druhé,

vědomý kontakt se svými emocemi

stabilita, vitalita, prosperita, pocit bezpečí a jistoty, důvěra v život, ukotvení v realitě a tady a teď,  vědomé bytí se svým tělem

7. SÍLA CELISTVOSTI

základní právo: být veden vnitřní moudrostí 

6. SÍLA  CHÁPÁNÍ

základní právo: vidět a pochopit

5. SÍLA SEBEPROJEVENÍ

základní právo: mluvit a být slyšen

4. SÍLA SRDCE

základní právo: milovat a být milován

3. SÍLA KONÁNÍ

základní právo: jednat a být individualitou

2. SÍLA EMOCÍ

základní právo: cítit a prožívat potěšení

1. SÍLA BYTÍ

základní právo: být a mít

 

pro koho je program vhodný

a jaké jsou podmínky

Program je určen pro vás pokud:

 • máte dlouhodobý zájem o osobnostní rozvoj,

 • jste pro účast v programu dostatečně motivovaní a připravení,

 • můžete své účasti v programu věnovat dostatek času a máte pro to i podporu organizace/rodiny,

 • jste v dobrém psychickém stavu,

 • jste otevřeni sdílení ve skupině a týmové práci, 

 • jste připraveni pro rozvoj svého sebeuvědomění a sebereflexe,

 • vnímáte, že pilířem dobrého vedení druhých je práce na svém vnitřním leadershipu, své vlastní změně.

Kapacita programu je 15 osob (12 + 3 náhradníci).  Do programu se můžou přihlásit:

individuální zájemci

Skupiny - více než 3 >> zeptejte se nás na podmínky.

Organizace, které chtějí program jako interní cyklus.

Přijetí do programu

Nosným pilířem empowerment programu je učení se prostřednictvím sdílení a aktivní práci ve skupině a se skupinou (RŮSTOVÁ A KOLABORATIVNÍ SKUPINA). Proto účastníci po registraci prochází "výběrovým řízením",  díky kterému jsou zařazováni do jednotlivých skupin tak, aby pro ně skupina byla co nejvíce užitečná a podpůrná v jejich dlouhodobém rozvoji. 

Výběrové řízení do programu probíhá ve 3 krocích. Jejich absolvováním již nastupujete cestu sebepoznání a růstu. Celým procesem Vás provází osobní buddy (kouč/mentor) a podporuje vás v selfleadershipu. Vy si během této doby můžete stále ujasňovat zda jste na správné cestě svého rozvoje a v ten správný čas a zda chcete dál pokračovat.

testy pro sebepoznání,

 

 jejihž výstupy obdržíte osobně

rozvojová

mapa,

 

průvodce k rozvoji a využití potenciálu

StipendiumUP

setkání zájemců

o stipendium

s Ambasadory

a Business Angels

START studia programu 7ep

 
 

jak program probíhá

ESSENTIAL

1 rok - 45.500 Kč

pro start v 2019 je cena 25.000 Kč 

+ MOŽNOST  ZÍSKAT STIPENDIUM

7 x 2 dny
3 x 1 hod
1 x
1 rok
kurz (112 h)
koučink/mentorink (3 h)
---
týmový CSR projekt
--- 
vstup do on-line studia
To je pro mne!

INTENSIVE

1,5 roku  - 55.500 Kč

pro start v 2019 je cena 35.000 Kč

+ MOŽNOST  ZÍSKAT  STIPENDIUM

7 x 3 d
5 x 1 h
7 x 3 h
1 x
3 x 1 d
2 roky
kurz (168 h)
koučink/mentorink (5 h)
peer skupiny (21 h)
týmový CSR projekt
skupinový workshop (24 h)
vstup do on-line studia
To mne zajímá!

vyberte si tempo a rozsah studia sami

 

KURZ

= osobní setkání účastníků programu s lektorem. Na kurzu se účastníci aktivně seznamují s tématem modulu, sebepoznávají se a pracují při aktivitách, které vedou k rozvoji jejich potenicálu a selfleadershipu.

KOUČINK/MENTORINK

= každý účastník programu má svého individuálního buddyho (kouče/mentora), který ho podporuje mimo kurz v osobnostním rozvoji. Sám účastník kurzu rozhoduje zda podporu buddyho využije a kdy.

PEER SKUPINY

= účastníci mají možnost vytvořit malé peer skupiny (3-4 osoby). Peer skupiny se spolu setkávají osobně nebo virtuálně a procvičují si spolu aktivity z kurzu, podporují se vzájemně v dalším rozvoji, poskytují si zpětnou vazbu a především si každý ve skupině zkouší svůj vlastní leadership (vedení druhých).

TÝMOVÝ CSR  PROJEKT

= účastníci 7ep, kteří došli do 4. modulu (mají znalosti, experimentovali s nástroji, procvičovali získané ve cvičeních, aplikovali získané v aktivitách) dostávají možnost rozvíjet svůj leadership i se skupinou lidí. Každý si může zkusit vedení a facilitaci skupiny v rámci konkrétní aktivity - CSR projektu. Vzniká tak pro účastníky programu prostor pro přenos naučeného do reálného projektu, který má navíc společensky odpovědný přesah. 

 

Cíle týmového projektu

1. projektový záměr - zadání týmového projektu

2. kolektivní/týmový cíl - stanoven v rámci týmového plánování (kouč)

3. individuální cíl - nastavuje si každý účastník zvlášť (dotazník a kouč)

Cesta týmového projektu

návrh projektového záměru - účastníci si vybírají z portfolia CSR projektů od 5,5 HR nebo předkládají svoje nové záměry

schválení záměru manažerem programu/koučem a CSR konzultantem

představení a obhajoba záměru projektu na skupinovém workshopu účastníků - burza projektů​​

tým dostane pro realizaci projektu finanční podoru a skupina rozhoduje o jejím využití

Ukončení týmových projektů

úspěšné naplnění všech 3 cílů

certifikát Facilitace skupiny při realizaci CSR projektu (50 hod.)

možnost přihlásit projekt do soutěže Sustainable Development Goals – SDGs >>

​​

SKUPINOVÝ WORKSHOP

= je aktivita, kde se setkávají účastníci a aktivně spolu řeší týmový CSR projekt. Učí se při tom vlastním facilitačním dovednostem. Skupinovým workshopem skupinu provází kouč/facilitátor, který jí podporuje v co největší samostatnosti a vlastnímu rozvoji (realizaci skupinového empowermentu). Facilitátora může skupina využít pro 3 setkání. 

ON-LINE STUDIUM

= pro účastníky je připravena možnost studovat program i v on-line podobě v revoluční aplikaci FUN LEARNING, jejíž autorem a investorem je 5,5 HR a je tvořena na míru pro studium programů, které 5,5 HR vyvíjí. V aplikaci lze čerpat další aktivity pro rozvoj svých leadership kompetenci + toho umí daleko víc a rádi vám o tom řekneme více.​​

Metodika v programu je integrativní a čerpá z proudů východních nauk a západního myšlení a propojuje je. Kořeny programu jsou vyživovány filozofií integrace, která sjednocuje opaky (tělo a duši, nebe a zemi, ducha a hmotu, světlo a stín, mužské a ženské) a jejíž cílem je transformace a celistvost.

 

V programu vás čekají aktivity, které čerpají z:

 • věd o fungování těla a energií (bioenergetika, biosyntéza, kvantová fyzika, procesově orientovaná práce),

 • věd o fungování mozku a cest podporující cestu k hlubokému potenciálu (koučink, NLP řízená imaginace a vizualizace, art techniky),

 • východních nauk (mindfulness, Zen - Tao, systém čaker),

 • věd o systému a skupinách (sociální psychologie, teorie pole, dynamika).

Forma studia:

7ep je komplexní vzdělávací program a forma studia stojí na konceptu blended learningu (b-learning). B-learning znamená, že se pravidelně setkáváte se svým lektorem na kurzu nebo s osobním buddym tváří v tvář a v meziobdobí před dalším setkání studujete v on-line prostředí, kde je pro vás připravena další forma podpory pro růst vašeho potenciálu.

b-learning

 

Výstup z programu - certifikace

VARIANTA INTENSIVE

 • Certifikát o úspěšném absolvování 7 empowerment programu LEADER (168 h)

 • Potvrzení o absolvování individuálního koučinku/mentorinku (5 h)

 • Potvrzení o absolvování peer skupin (21 h)

 • Certifikát Facilitace skupin při realizaci CSR projektu (50 )

VARIANTA ESSENTIAL

Certifikát o úspěšném absolvování 7 empowerment programu LEADER (112 h)

Potvrzení o absolvování individuálního koučinku/mentorinku (3 h)

Potvrzení o úspěšné realizaci CSR projektu

 

garance

Zvažujete-li vstup do dlouhodobého programu, zkuste přijít nejdříve na ochutnávkové nebo krátkodobé 7ep workshopy >>. Poznáte tak náš způsob práce a získáte sami dostatek vstupů pro vědomé rozhodnutí, zda je komplexní program (Essential nebo Intensive pro vás).

Můžete se také zaregistrovat na náš POP-UP >> neformální setkání registrovaných zájemců o rozvoj s lidmi z 5,5HR. Je zde prostor pro vzájemné poznání, sdílení a otázky ohledně našich programů, metodiky a osobního růstu. Srdečně vás zveme.

lektoři

Idea Maker - autorkou/metodičkou a hlavní průvodkyní programu - je Soňa Staňková >> která na vývoji programu pracovala 3 roky. Jednotlivé aktivity, cvičení a techniky programu sbírala a ověřovala přímo v praxi během kurzů a seminářů, které 13 let jako lektorka/koučka nebo facilitátorka vedla. Především šlo o kurzy osobního rozvoje nebo manažerských dovedností. Během své lektorské a vlastní manažerské praxe došla k závěru, že leadership je především o kultivaci své vlastní vnitřní síly a zdrojů každého z nás. A pokud se tato kultivace sebe sama daří, daleko rychleji se pak učíme manažerské techniky nebo a vedení druhých lidí.

Soňa říká: "Jsem velmi vděčná, že mi během vývoje celého projektu (7ep a FUN Learning) vstoupili do života ti praví lidé, kteří přinášeli jednotlivé puzzle inspirace, zdrojů a světla do celého projektu. Ať to již byli a jsou mojí učitelé v seberozvojových výcvicích nebo 100vky knih, účastníci mých kurzů a moji klienti, kolegové z oboru nebo tým, který se zformoval u vývoje on-line studijní platformy FUN Learning. Všichni přinesli do projektu výživu. Někdy byly okamžiky, kdy jsem ztrácela naději nebo sílu pokračovat dál, ale jakoby něco vyššího mne vtáhlo k projektu zpět. Vyjevil se nejaký symbol nebo se otevřela jiná cesta a vdechla se nová energie. Osobně díky tomu cítím poslání ve své práci - v rozvoji lidí - a moc bych si přála, aby výsledek projektu byl pro svět co nejužitečnější. Zároveň si uvědomuji jeho neusátlou živost a chci o ní dál pečovat.

 Díky investorům, kteří projekt podporují se mohl projekt dobře zakořenit. A díky všem lidem, s kterými jsem byla v kontaktu, mohlo začít být i srdce projektu. Bez nich by vize o rozvoji vnitřního leadershipu byla jen myšlenkou a nikdy nevdechla živost. Projekt podporují srdce i mých  nejbližších - moje rodina, která mne vždy motivuje na mé, i někdy celkem netradiční až bláznivé inovátorské  cestě. Cítím k vám všem velkou pokoru a vděčnost, děkuji."

Skupina má vždy jednoho, stálého průvodce v programu. Vzhledem k tomu, že je program integrativní budou do něj zváni další lektoři/kouči/mentoři/facilitátoři. Jsou to lidé, kteří mají určitou specifickou znalost nebo dovednost tématu na vyšší nebo hlubší úrovni než hlavní průvodce programu. Nebo mají určitou osobnostní kvalitu, která by si zasloužila vnést do skupiny jako inspirace nebo zdroj dašího růstu.

Přistupování (hostování) se bude dít až v samotném průběhu programu na základě jeho živosti = potřeb dané skupiny a procesu růstu jednotlivých členů i skupiny jako celek. Skupina spolurozhoduje o tom, zda "hosta" potřebuje a chce. Prakticky to znamená, že skupina a její členové dostanou vždy to nejlepší, co v danou chvíli potřebují a učí se tím také o svých potřebách i spolurozhodovat.

 

uvolněte svou pozitivní sílu skrytou uvnitř

 • Grey Facebook Icon

KONTAKT

 

5,5 HR s.r.o.

sídlo: Příkop 838/6, 602 00 Brno

kancelář a pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  info@5-5hr.cz

DIČ: CZ276 940 20

Číslo účtu: 3222536349/0800

Datová schránka: yytdtbv

Copyright 5,5 HR 2006 - 2020. Všechna práva vyhrazena.